+1 - 1  by /0 comments

Rustenburg-Oostbroek 1990 tot heden

1990 tot heden – Jaren van bewonersverzet

Begin 1990 kwam de gemeente met een Plan van Aanpak van de Naoorlogse Wijken. Volgens de gemeente hoorde Rustenburg-Oostbroek daar ook bij, hoewel onze woningen voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Er ontstond verzet tegen deze aanpak omdat bleek dat alleen eigenaar/verhuurders subsidie kregen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Onze wijk kende in die tijd echter overwegend eigenaar/bewoners. Een groot aantal bewoners kwam in opstand en uiteindelijk ging dit plan voor Rustenburg-Oostbroek van tafel.

Achterstallig woningonderhoud

In 1993 werd NV Woningbeheer door de gemeente ingeschakeld om het project ‘Hebben is [onder]houden’ ook in Rustenburg-Oostbroek in te voeren. Daarvoor werd in september 1993 het Servicepunt Woningonderhoud aan de Apeldoornselaan 230 gevestigd. Doel van dit project was het activeren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het Servicepunt gaf gratis advies en ondersteuning bij woningonderhoud. De Gemeente Kredietbank verstrekte speciale leningen voor VvE’s tegen een gereduceerd rentetarief.

Het Pandje

De wijk-werkwinkel in ’t Pandje was al jaren te klein om alle wijkdiensten onder te brengen. Na wat gesteggel over de plek van een nieuw wijk- en dienstencentrum (WDC) konden deze wijkdiensten terecht in een voormalig schoolgebouw aan de Escamplaan 65. Eind 1992 kreeg ook de bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek een plekje in dit gebouw. In 1994 werd het wijk- en dienstencentrum officieel geopend onder de nieuwe naam Escampade.

In 1995 opende stichting Schroeder Van der Kolk een activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten aan de Weesperstraat. Nu kennen wij het centrum als Middin. In 1998 verhuisde de BORO naar de Zuiderparklaan 106 omdat inmiddels de huur van de kleine ruimte in het Escampadegebouw was verdubbeld en de gemeentelijke subsidie niet toereikend was voor zo’n hoge huur.

Wijkplan

Begin september 1997 viel de Verbeterkrant bij de meeste wijkbewoners in de brievenbus. Daarin werd aangekondigd dat de gemeente voor Rustenburg-Oostbroek een wijkplan ging opstellen. Alle wijkbewoners waren uitgenodigd eind september een informatieavond bij te wonen. Alles moest worden aangepakt: openbare ruimte voor groen en spelen, verkeer en parkeren, onderhoud van particuliere woningen door middel van het stimuleren van de VvE’s. Wethouder P.G.A. Noordanus van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting (ROSV) riep bewoners op om met voorstellen voor verbetering te komen.

In maart 1998 kwam de tweede Verbeterkrant uit. Hier stonden voorstellen in voor verbetering van de wijk, zowel van de gemeente als van de bewoners. Alle wijkbewoners werden opgeroepen naar een bewonersbijeenkomst te gaan op 30 maart. Er kwam maar vijf bewoners opdagen. Tijdens de bijeenkomst legden gemeenteambtenaren drie voorstellen op tafel, waarvan het derde voorstel sloop van wellicht 617 appartementen in acht delen van de wijk behelsde. Sloop zou nodig zijn om ruimte te maken voor meer parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en de bouw van een aantal dure koopwoningen. De gemeente beloofde alle wijkbewoners te informeren. Toen dat eind juni 1998 nog steeds niet was gebeurd, vond de BORO het tijd op dan maar zelf de wijkbewoners in te lichten. Het ZuidWestNieuws plaatste het sloopnieuws groot op de voorpagina in hun krant van 2 juli 1998. Toen brak de hel los…

De BORO organiseerde informatiebijeenkomsten voor alle betrokken bewoners in de 8 gebieden. De opkomst was groot. De BORO gaf enquêteformulieren uit die door bewoners deur-aan-deur werden verspreid en ingevuld. De uitslag was overduidelijk: 88% was tegen sloop, 9% voor en 3% had vreemd genoeg niets ingevuld bij deze vraag. De enquête leverde de BORO 117 nieuwe vrijwilligers op! De bewoners van ieder sloopgebied hadden zich verenigd in een werkgroepen. Twee leden van elke werkgroep namen zitting in de Coördinatiewerkgroep die het wijkplanoverleg met de gemeente voerde.

De gemeente organiseerde eind september/begin oktober drie informatiebijeenkomsten om uit te leggen waarom sloop noodzakelijk was. De heer L. Genet, directeur Wonen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, kreeg de volle laag van de wijkbewoners in de zaal.

Wethouder Noordanus werd half oktober uitgenodigd voor een wijkwandeling. Bij het ‘sloopgebied’ Loenensestraat aangekomen, zag hij in dat de aangewezen slooppanden deels eengezinswoningen zijn. Dit gebied werd direct van de lijst slooppanden afgehaald.

Raadsleden van vrijwel alle politieke fracties in de gemeenteraad werden door de wijk gesleept en kregen te horen waarom slopen zo’n dom idee was en welke oplossingen voor de openbare ruimte de bewoners hadden bedacht.

Op 26 januari 1999 viel een brief van wethouder Noordanus bij iedereen in de bus. Daarin stonden de speerpunten van de gemeente: samenvoeging van appartementen, het stimuleren van onderhoud, handhaving van parkeerregels met uitbreiding van parkeerplaatsen, en aanpak van 10 zogenoemde ‘pareltjes’, plantsoenen en pleintjes.  Diezelfde dag nam het College van B&W het voorstel van Noordanus over om niet te slopen maar wel de wijk te verbeteren. Op 15 februari kwam Noordanus dat zelf vertellen aan de wijkbewoners in de Valkenboskerk. De kerk was bomvol met ca. 800 mensen. Noordanus bood zijn excuses aan voor de slechte communicatie en vertelde dat de openbare ruimte in de wijk aangepast zou worden. Wel wilde hij als tegenprestatie dat de bewoners het achterstallig onderhoud aan hun woningen zouden aanpakken.

Cartoon Noordanus0002

De bewonersorganisatie formeerde intussen vier werkgroepen die aan eigen wijkplanvoorstellen werkten: de werkgroepen Leefbaarheid, Verkeer, Wonen/VvE en Voorzieningen. Uit die werkgroepen nam een vertegenwoordiging deel aan het Platform Wijkplan, het overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). De werkgroepen hebben zelf een wijkplan geschreven, dat letterlijk is overgenomen in het officiële stuk. Het wijkplan werd op 8 november door de gemeenteraad aangenomen. De uitvoering van het wijkplan duurde van 2001 tot en met 2006. De gemeente heeft in die periode ca. 43 miljoen euro in de wijk gepompt. Daarvan kwam 8 miljoen euro van Europa uit de pot Innovatieve Projecten Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

De BORO organiseerde in 2004 een Oranjespektakel op Koninginnedag en herhaalde dat in 2005 en 2006. In 2006 was de invoering van betaald parkeren. De ondergrondse parkeergarage werd geopend. Het Buurtservicepunt van de stichting Verbouw Rustenburg-Oostbroek opende een vestiging aan de Apeldoornselaan. Zij adviseerden de bewoners over subsidies voor dakopbouw, samenvoeging en het opzetten van een blokvereniging (het samenvoegen van aangrenzende VvE´s). In 2007 verhuisde Escampade naar Leyenburg vanwege de nieuwbouw van het pand aan de Escamplaan. In 2008 was de officiële opening van Vlashoeve, de nieuwbouw aan de Vlasakkersstraat en de Doldersestraat. In 2008 begon de crisis… In 2009 was de opknapbeurt aan de Dierenselaan en Apeldoornselaan gereed. In januari 2010 opende het Wenshuis aan de Hulshorststraat 12, maar moest weer dicht per december 2011. In 2012 kregen onze wijk ondergrondse restafval containers. In december 2013 werd de nieuwbouw aan de Escamplaan (Escamp Carré) geopend en kon Escampade daar weer terugkomen.

Deze aflevering is zo uitgebreid zodat u kunt zien dat u als burger niet machteloos bent ten opzichte van de gemeente. Samen zijn we sterk en kunnen we bergen verzetten. Wil de gemeente iets wat u niet wilt, kom dan massaal in verzet en gebruik goede argumenten om uw zaak te bepleiten. De BORO kan u daarbij helpen.

 

+ 1 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *