+1 - 0  by /0 comments

Rustenburg-Oostbroek tot 1920

Rustenburg was een fraai buitengoed (hofstede), gelegen in Haagambacht, dat wil zeggen het gebied tussen het eigenlijke ‘s-Gravenhage der 16e en 17e eeuw en Eik en Duinen, dat tot Loosduinen behoorde. De hofstede was bereikbaar via een bruggetje over de Loosduinsevaart.

Uitbreiding Eskamppolder

Het ontstaan van de hofstede Oostbroek was vrijwel gelijktijdig met het ontstaan van de hofstede Rustenburg, aan het begin van de 18e eeuw.
Bij verkoop in 1840 kwam het gebied in handen van Prins Willem, de latere koning Willem II.
Heerenhuizingen, stallingen, koetshuizen, bouwmans-, tuiniers- en arbeiderswoningen en verdere getimmerten, boomgaarden, moestuinen, diverse warmoezenierstuinen met huizingen en schuren, bosch en plantsoen, wel-, hooi- en bouwlanden, alles staan en gelegen in den Oost-Eskamppolder, gemeente Loosduinen. Samen groot 87 bunders, 51 roeden en 20 ellen.
In 1850 kwam het gebied in particuliere handen.
In 1918 komt Rustenburg in handen van ondernemers ui de tabaksindustrie, verenigd in de NV De Maatschappij Rustenburg, met als directeur de heer C. Beverlander. In 1926 komt het gebied in handen van andere aandeelhouders.
Bron: Rustenburg: Van eenzame buitenplaats tot moderne stadswijk: Twee eeuwen geschiedenis / Den Haag, maart 1938 (Gemeentearchief Den Haag)

Rustenburg-Oostbroek, van eenzame buitenplaats tot moderne stadswijk

“Ondernemingsgeest en durf hebben de omvorming (van weiland) tot stadswijk gebracht. De ondernemers hebben van hun moeiten en zorgen veel voldoening beleefd. Moge tot in de lengte der dagen de burgerij van ’s-Gravenhage in stijgende welvaart van het werk der pioniers profijt trekken.”

De Opsteller, 1938, in opdracht van de N.V. Rustenburg.

Rustenburg-Oostbroek is dus een pionierswijk, gebouwd tussen 1920 en 1940. De wijk ligt in de tweede schil rondom de binnenstad en grenst direct aan het Zuiderpark. Architect en stedenbouwkundige Berlage tekende in 1908 het stratenplan voor Rustenburg-Oostbroek – voorzien van brede assen en grote pleinen – en ontwierp ook het Zuiderpark. Zijn plannen werden in 1921 aangenomen door de gemeenteraad.
Rustenburg-Oostbroek telt 8.200 woningen waarvan in meerderheid portiekwoningen tot driehoog; er leven circa 18.000 mensen. Het Winkelcentrum Dierenselaan behoort tot de zeven hoofdwinkelgebieden van Den Haag.
Zestig procent van de woningvoorraad behoort tot de koopsector, dertig procent is particuliere huur en tien procent is corporatiebezit.

De hofstede Oostbroek
De hofstede Oostbroek, gelegen aan de De la Reykade, 1920.
« van 5 »

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *