+0 - 0  by /0 comments

Doen wat nodig is voor nieuwkomers in Den Haag

Iedereen die vanuit het buitenland de stap maakt om naar Den Haag te verhuizen, kan rekenen op een goede start. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe nota van de gemeente Den Haag ‘Nieuw in Den Haag’. De ontvangst van nieuwkomers is nu nog per groep verschillend. Expats en buitenlandse kenniswerkers worden bij aankomst in Den Haag op weg geholpen. Dit wil de gemeente nu ook organiseren voor inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten) en arbeidsmigranten. Ook is er extra aandacht voor de groep jonge statushouders in Den Haag. De ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’ en de nieuwe Wet inburgering vormen de basis voor dit breed gedragen beleid.

Den Haag is een groeiende, diverse stad en volop in beweging. Elk jaar komen er grote aantallen nieuwkomers naar Den Haag. Deze nieuwkomers hebben allemaal hun eigen beweegredenen. Eén ding hebben ze echter met elkaar gemeen; ze willen mee kunnen doen. Dat vraagt om een goede start met de juiste begeleiding waar nodig.

Wethouder Bert van Alphen: “De nieuwe Haagse inwoners moeten wegwijs worden gemaakt. Dit geldt ook voor het leren kennen van de stad en voorzieningen. Zo bouwen zij ook een netwerk op. Het sociale netwerk is niet alleen zeer waardevol voor het leerproces, maar ook om uiteindelijk onafhankelijk te kunnen participeren in de samenleving.”

Inburgeren in Den Haag
Vanaf 1 januari 2022 worden gemeenten weer verantwoordelijk voor inburgeringstrajecten. In het nieuwe stelsel gaan participatie en taal hand in hand. Het Haagse beleid kenmerkt zich door een doorlopende lijn van opvang tot inburgeringsexamen, integrale trajecten, maatwerk en het stimuleren van betrokkenheid en motivatie bij de inburgeraar zelf. Naast taalles gecombineerd met (vrijwilligers)werk is er onder andere aandacht voor het ontwikkelen van financiële vaardigheden.

Samen met de inburgeraar stelt de gemeente een persoonlijk plan op, waarna een passend inburgeringsaanbod volgt. Om een goed en realistisch beeld van de inburgeraar te krijgen, zal Den Haag gaan werken met een zogenaamde brugklas. Bert van Alphen: “Het heeft grote meerwaarde om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van iemands kansen, wensen en mogelijkheden, zodat de kans op een succesvol inburgeringstraject toeneemt.”

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee gaan doen in Nederland en een zo hoog mogelijk taalniveau behalen. De wet schrijft drie leerroutes voor, waarbij iedere inburgeraar op zijn of haar niveau kan inburgeren. Naast de wettelijke onderwijsroute voor jonge inburgeraars, die uitgaat van het kunnen behalen van B1 taalniveau in een intensief programma, introduceert Den Haag ook een extra route voor wie dit te hoog gegrepen is.

“Om ook hen de kans te bieden onderwijs en taal te kunnen volgen, heeft de gemeente ervoor gekozen een extra route te introduceren. Dit is de B1-Entreeroute, waarin taalonderwijs wordt gecombineerd met het voorbereiden op een entreeopleiding. Zo vergroten we de groep inburgeraars die onderwijs kan volgen en zo hun perspectief op de arbeidsmarkt kan vergroten”, zegt wethouder Van Alphen.

Wethouder Van Alphen benadrukt dat de gemeente er alles aan doet om iedereen mee te laten doen. “Mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen inburgeren, moeten worden ondersteund zodat zij naar vermogen mee kunnen doen. Bij de mensen die niet willen, spelen er vaak meerdere problemen. Het is aan ons om deze belemmeringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en waar mogelijk weg te nemen door de benodigde dienstverlening in te zetten.”

Jonge statushouders en EU-arbeidsmigranten
De aanpak ‘Nieuw in Den Haag’ richt zich, naast de groep inburgeraars, ook op minderjarigen en jongvolwassen statushouders die zonder ouders of voogd asiel hebben aangevraagd in Nederland. “Dit is een kwetsbare groep waar de gemeente zich verantwoordelijk voor voelt. Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe Hagenaar zich welkom voelt in onze gemeente en goede begeleiding krijgt. Zij worden begeleid richting zelfstandigheid en het vinden van school, werk of stage”, zegt de wethouder. Op de groepslocaties waar veel jonge statushouders zijn gehuisvest wordt hiertoe extra begeleiding ingezet.

Naast de inburgeringsplichtige nieuwkomers kent Den Haag ook een grote groep EU-arbeidsmigranten. Doordat arbeidsmigranten in veel gevallen door bemiddeling van een uitzendbureau naar Den Haag komen, zijn ze voor hun werk, huisvesting, vervoer en zorgverzekering afhankelijk van dat uitzendbureau. Deze afhankelijkheidsrelatie maakt mensen kwetsbaar, vooral ook door de taalbarrière.

Wethouder van Alphen: “Dat werd eerder dit jaar ook door Emile Roemer bevestigd in zijn rapport ‘Geen tweederangsburger’. Door een beperkte beheersing van de Nederlandse taal is informatie niet altijd voldoende toegankelijk. We willen voorkomen dat ze worden uitgebuit of in de problemen raken door hen te voorzien van informatie en hulp te bieden waar nodig. Samen met de betrokken organisaties in de stad zoeken we (nieuwe) manieren om de groep van informatie te voorzien,” zegt wethouder Van Alphen. Dit gebeurt o.a. in de vorm van een fysiek ontmoetingspunt met informatie over wonen, leven en werken in Den Haag en het aanbieden van taallessen.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *