+0 - 0  by /0 comments

Herinrichting Zuiderparklaan Bewonersbrief 3

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wordt kort na de zomer gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan de Zuiderparklaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ooms Construction en bestaan uit het vervangen van de bestaande riolering en het vernieuwen van de weginrichting, waarbij geluid-reducerend asfalt wordt toegepast.
Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in de planning en het ontwerp, de gevolgen voor u die betrekking hebben op bereikbaarheid en parkeergelegenheid en wij vertellen over de verschillende manieren waarop wij nu en gedurende de uitvoeringsperiode bereikbaar zijn.

Wijzigingen in het ontwerp
In de afgelopen periode is hard gewerkt om het bestaande ontwerp te optimaliseren. Daaruit vloeien de volgende wijzigingen voort:
– De doorsteken door de middenberm worden voorzien van gebakken straatklinkers;
– Het inpassen van de parkeerplaatsen is geoptimaliseerd ten opzichte van het ontwerp zoals is gepresenteerd tijdens de inloopavond op 11 mei 2016. Tussen de Loosduinsekade en Escamplaan worden 120 parkeerplaatsen aangelegd en tussen Escamplaan en Soestdijkseplein 162, hiermee komt het totaal aantal parkeerplaatsen op de Zuiderparklaan uit op 282 stuks.
– De definitieve locaties van de lichtmasten zijn bepaald. Er worden energiezuinige led-armaturen toegepast. De lichtmasten komen in de schrikstrook te staan tussen het vrij liggende fietspad en de langsparkeerstrook, waardoor ze geen obstakel vormen op het trottoir;
– Het plaatsen van verticale obstakels is zoveel mogelijk beperkt door een goede afstemming tussen verkeersborden en anti-parkeervoorzieningen in de vorm van de ‘Hagenaartjes’;
– De positionering van de fietsnietjes (zie verderop in deze nieuwsbrief voor een nadere toelichting);
– Het contract van de reclamezuil loopt in januari 2017 af en zal na die periode niet worden teruggeplaatst;
– Om een goed, veilig verloop van het fietspad te verkrijgen is het noodzakelijk dat er 1 boom wordt gekapt. Deze boom wordt gecompenseerd door de aanplant van een nieuwe boom  ter hoogte van de Escamplaan;
– Naar aanleiding van de inspraak is toegezegd dat het winkelstraatregime zal worden toegepast in de Zuiderparklaan tussen de Hoenderloostraat en Apeldoornselaan.
– Het definitieve ontwerp kan worden ingezien op 23 augustus 2016 tussen 10.00 en 13.00 in ons kantoor op Hellingweg 175 in Scheveningen.

De planning
De herinrichting van de Zuiderparklaan wordt zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief gefaseerd aangepakt. In de afgelopen periode zijn de faseringen verder uitgewerkt, waarbij de opmerkingen vanuit de wegbeheerder en het team Stedelijke Bereikbaarheid zijn meegenomen. In de verdere uitwerking is met name ook aandacht besteed aan het bereikbaar houden van de buurt voor fiets- en voetgangers. De fases zijn ten opzichte van eerdere berichtgeving niet gewijzigd, echter is wel de startdatum aangepast. Wij zullen onze werkzaamheden starten in september 2016.
U heeft recent een brief ontvangen van Hanselman Expertise aangaande een bouwkundige opname en een X,Y,Z meting aan uw pand. Hoewel wij deskundig te werk gaan en streven naar een schadevrij project, is het mogelijk dat er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan uw pand als gevolg van de werkzaamheden. Daarom hebben wij Hanselman ingeschakeld om de situatie voorafgaand aan het werk vast te leggen. Middels de vooropname kan worden aangetoond dat als gevolg van de werkzaamheden eventuele schades zijn ontstaan ten tijde van de uitvoering. Schades welke voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden kunnen op die manier snel afgehandeld worden.

Vergunningen
Ooms heeft zich in de afgelopen periode tevens bezig gehouden met de aanvraag van vergunningen en besluiten. De volgende vergunningen zijn aangevraagd:
– Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en leggen van rioolleiding;
– Instemmingsbesluit/opbreekvergunning ten behoeve van uitvoering werkzaamheden;
– Vergunning gebruik openbare straat Nijkerklaan voor het plaatsen van een directiekeet;
– Vergunning gebruik openbare straat Soestdijksekade voor het plaatsen van een directiekeet;
– Besluit bodemkwaliteit Bouwstof Hertoepassing voor het hertoepassen van slakkenfundatie.

In de aankomende periode zal een Ontheffing nachtelijke werkzaamheden (APV) worden aangevraagd en een Verkeersbesluit.

Parkeergelegenheid
Uw woning (en/of bedrijf) is te allen tijde te voet bereikbaar middels loopschotten, echter kunt u tijdens te werkzaamheden wel hinder ondervinden met de auto. Inmiddels hebben wij de invalideparkeerplaatsen aan de Zuiderparklaan geïnventariseerd en hebben wij persoonlijk contact opgenomen met de rechthebbenden op deze plaatsen om alternatieve parkeergelegenheid aan te bieden.

Fietsnietjes
De fietsnietjes zijn in het ontwerp ingepast conform het voorlopig ontwerp. In de vertaalslag naar het definitief ontwerp zijn de fietsnietjes dusdanig gepositioneerd dat ze zo min mogelijk belemmering vormen voor voetgangers. De locatie van de fietsnietjes is als volgt:

Locatie
– Doorsteek middenberm ter hoogte van Bussumsestraat: 8 stuks
– Aansluiting Lunterenstraat, naast ORACS en aan overzijde: 5 stuks / ter hoogte van huisnummers 49/59: 3 stuks
– Aansluiting Otterlostraat, naast ORACS en aan overzijde: 2 stuks / ter hoogte van huisnummers 99/117: 6 stuks
– Aansluiting Hilversumsestraat ter hoogte van groenvak: 4 stuks / Doorsteek middenberm Hilversumsestraat en aan overzijde: 8 stuks / ter hoogte van huisnummers 108/112: 6 stuks
– ter hoogte van huisnummers 171/189: 3 stuks
– ter hoogte van huisnummers 217/227: 5 stuks
– Aansluiting Hoenderloostraat: 4 stuks
– ter hoogte van huisnummers 192/196: 2 stuks
– ter hoogte van huisnummers 210/226: 12 stuks
– ter hoogte van huisnummers 233/251: 12 stuks
– ter hoogte van huisnummers 246/256: 10 stuks
– ter hoogte van huisnummers 257/275: 10 stuks
– Aansluiting Bilthovenselaan: 15 stuks
– ter hoogte van 340/344: 5 stuks
– ter hoogte van huisnummers 423/433: 4 stuks
– ter hoogte van huisnummers 503/513: 6 stuks
– Middenberm ter hoogte van aansluiting Soestdijkseplein: 4 stuks
– Soestdijkseplein huisnummers 2/7: 9 stuks
– Soestdijkseplein huisnummers 25/28: 7 stuks

Oracs tijdelijk verplaatst
Tijdens de werkzaamheden zullen een aantal ondergrondse vuilcontainers, zogeheten ORACS, tijdelijk slecht bereikbaar zijn of afgesloten door HMS. Aldaar wordt middels bebording verwezen naar de dichtstbijzijnde alternatieve ORAC.

Blijf op de hoogte!
Gedurende de uitvoering van het werk wordt u middels verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang. Een van die kanalen is onze project specifieke bouw app, die u vanaf 1 augustus kosteloos kunt downloaden via de app-store onder de naam Bouwapp Zuiderparklaan. In deze app vindt u informatie over de fasering, belangrijke updates, foto’s en onze contactgegevens zodat u vragen, opmerkingen of klachten via een directe link naar ons kunt sturen.

– Uiteraard blijven ook de andere contactmogelijkheden van kracht;
– Tijdens de uitvoering is er iedere donderdag tussen 11:00-12:00 een vast inloopmoment op locatie bij de uitvoerder;
– Eens per twee maanden ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de voortgang van het werk;
– U kunt zich aanmelden voor onze (gratis) sms-dienst. Bij relevante werkzaamheden (bijvoorbeeld een gewijzigde verkeerssituatie). U kunt hiervoor een email sturen naar info.zuiderparklaan@denhaag.nl met daarin het telefoonnummer waarop u de sms-dienst zou willen ontvangen.
Gedurende de uitvoering is ‘de man met de groene helm’ aanwezig op de projectlocatie. Dit is een medewerker van Ooms bij wie u altijd terecht kunt met vragen, klachten of opmerkingen;
Via artikelen in de wijkkrant Oog voor de wijk.

U kunt ook contact opnemen met José van der Wal, omgevingsmanager van Ooms Construction. Zij is bereikbaar via e-mail: info.zuiderparklaan@denhaag.nl of via tel: 0187-484400.

Met vriendelijke groet,

Ooms Construction B.V.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *