+0 - 0  by /0 comments

Valkenboskerk behouden!

Van onze verslaggever Sytze Ferwerda

Het is het actiecomité ‘ValkenbosBlijft’ dan toch gelukt om beweging in de zaak te krijgen richting behoud van de Valkenboskerk. De motie werd in de vroege ochtend van16 februari om 3.00 uur met 32 stemmen vóór en 7 tegen in de laatste zitting van gemeenteraad vóór de verkiezingen aangenomen.

De motie is hieronder terug te lezen. Het geeft een mooie samenvatting van de gang van zaken tot nu toe.

MOTIE BEHOUD VALKENBOSKERK
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 15 februari 2018 ter bespreking van de brief over Toekomst PGG-kerken, Bethelkerk en Valkenboskerk (RIS298924)
Constaterende dat:

 • Steeds meer kerken uit het straatbeeld dreigen te verdwijnen;
 • Er een alternatief toekomstplan voor de kerk is gepresenteerd door de buurtbewoners;
 • Er geen draagvlak in de buurt is voor het slopen van de kerk;
 • Met het behouden van de Valkenboskerk er mogelijk ruimte gereserveerd kan worden voor een maatschappelijke bestemming;
 • Voor een bouwplan met woningbouw in de kerk waarschijnlijk gebiedspecifieke parkeernormen noodzakelijk zijn en hiervoor onderzoek nodig is.

Overwegende dat:

 • Er een goed bewonersinitiatief ligt voor het realiseren van kluswoningen in de kerk, en een maatschappelijke functie, waarbij de kerk behouden kan blijven;
 • Dat het behoud van de kerk het uitgangspunt moet zijn;
 • De maatschappelijke bestemming van de kerk van grote waarde is voor de wijk Rustenburg-Oostbroek;
 • Er tijdens de onderhandelingen met Stichting Bethel Blijft en de PGG wel voldoende tijd en ruimte is geweest tot het bereiken van een akkoord.

Verzoekt het college:

 • Om met de PGG om tafel te gaan om te bezien hoe een woningbouwontwikkeling binnen de bestaande kerk mogelijk is;
 • De ideeën van bewoners en insprekers mee te nemen in de bespreking met de PGG en toe te zien dat bij toekomstige planvorming de buurt tijdig wordt meegenomen;
 • Met de eerste bevindingen zo spoedig mogelijk terug te komen bij de raad;
  Bij een toekomstig bouwplan voor woningen in de Valkenboskerk in te zetten op gebiedspecifieke parkeernormen en de benodigde onderzoeken daarvoor uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Michel Rogier – CDA Den Haag
Ingrid Michon – Haagse VVD
Anne Toeters – D66
Peter Bos – Haagse Stadspartij
Jeltje van Nieuwenhoven – PVDA
Pieter Grinwis – ChristenUnie/SGP

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *