+0 - 0  by /5 comments

Verslag werkbezoek Van Asten & De Mos aan Rustenburg-Oostbroek op 21 februari jl.

Aanwezig:
Robert van Asten (wethouder Mobiliteit)
Richard de Mos (wethouder Economie, Sport en Buitenruimte) (Stadsdeel Escamp)
Bart Wouda, Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Zilla de Jong Kortleven, Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Ron Diepeveen, Gemeente Den Haag, Dienst Publieke Zaken (wegbeheerder)
Carin Broeksteeg, Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Patrick Sebti, Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Handhaving, Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Martijn Bekkering, bewoner
Ruud Huismans, bewoner
Sytze Ferwerda, bewoner
Elsbeth van der Ven, bewoner

Na aanleiding van het werkbezoek op 21 februari jl. en de wandeltocht door de wijk van de heren wethouders Van Asten en De Mos aan Rustenburg-Oostbroek zijn er door de bewoners die meeliepen, een aantal vragen gesteld. Ook een aantal ambtenaren was aanwezig ter ondersteuning en beantwoording van vragen tijdens de wandeltocht. Tevens heeft Sytze Ferwerda ook een notitie parkeren aangeleverd die mee zal worden genomen in de onderstaande beantwoording. Een deel van de vragen is echter ook al beantwoord tijdens de wandeltocht.

Hierbij geven wij, de Gemeente Den Haag, een opsomming van alle relevante vragen die tijdens de wandeltocht naar voren zijn gekomen en waar de Gemeente Den Haag de bewoners wil voorzien van een reactie. Naast de parkeerproblematiek is er ook beklag gedaan over het aanbieden van huisvuil door winkeliers en het fout parkeren. Handhaving heeft daar tijdens het bezoek op gereageerd en zal hier dan ook scherper op toezien. De hoeken van straten dienen immers autovrij te blijven, onder andere voor invaliden en hulpdiensten.

1. Ellekomstraat nabij nr. 18, betreft aanvraag legalisatie parkeerplek
Aangegeven is dat een bewoner al jaren zijn auto daar parkeert en onlangs pas een verbaal heeft gekregen omdat het geen parkeerplaats is. Zie afbeelding.

Hier kan geen parkeerplaats gerealiseerd worden omdat dit de bochtstraal verkrapt voor hulpdiensten. Daarnaast is de straat partieel eenrichtingsverkeer waardoor voor fietsers, in tegengestelde richting, het zicht belemmerd wordt. Dit kan een verkeersonveilige situatie opleveren. Tevens is het uitrijden van de parkeerplaats links (2 parkeerplaatsen naast elkaar) zodoende ook lastig en maakt het onoverzichtelijk en daarmee verkeersonveilig. De Gemeente Den Haag is dan ook van mening dat het formaliseren van de parkeerplaats niet mogelijk is gelet op de bovenstaande argumenten.

2. Controleren uitritten parkeergarages
Controleer alle uitritten van garages of zij gebruikt worden om de auto in te parkeren.

Opheffen inritten, wanneer bij garages die niet worden gebruikt als POET (parkeren op eigen terrein), zal worden onderzocht. De POET-actualisatie zal waar mogelijk worden geïnventariseerd door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Na de actualisatie gaat de Dienst Stadsbeheer de eventuele bewonersvergunning intrekken of verstrekken als POET is vervallen. Waar mogelijk worden inritten opgeheven en heringericht als parkeerplaats.

3. Paaltjes
Hier en daar staan paaltjes in de straat, bijvoorbeeld in de Hulshorststraat, die vermoedelijk in het verleden zijn geplaatst om huisvuil aan te bieden. Deze paaltjes zouden kunnen worden verwijderd om daar zodoende een parkeerplaats aan te realiseren mits deze voldoet aan maatvoering.

De wegbeheerder zal op korte termijn een inventarisatie maken. Waar mogelijk worden paaltjes verwijderd of worden deze vervangen door fietsnietjes.

4. Parkeren Nunspeetlaan
Is het mogelijk op de Nunspeetlaan niet haaks te parkeren in het midden van de rijbaan maar om dit anders in te richten waardoor mogelijk extra parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd.

Indien de parkeerplaatsen worden ingericht in een zogenaamde visgraatopstelling is het mogelijk om enkele parkeerplaatsen toe te voegen. Echter, er is gebleken dat de rijbaan onvoldoende breed is om dan ook nog langsparkeren toe te staan. Er wordt nauwelijks iets gewonnen aan parkeerplaatsen en dan weegt niet op tegen de te maken kosten hiervoor.

5. Wat is de bezetting van de VAB (volautomatische autoberging) op de Apeldoornselaan?

Circa 100 van de 126 parkeerplaatsen zijn bezet.

6. Is het mogelijk om bepaalde straten, met asfalt, als fietsstraat in te richten?

Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. Het is niet gebruikelijk om straten in Rustenburg-Oostbroek in te richten als fietsstraat omdat het geen onderdeel is van een (alternatieve) fietsroute.

7. Is het mogelijk om de overzijde van de De La Reyweg open te stellen voor vergunninghouders uit Rustenburg-Oostbroek?

De overzijde van de De la Reyweg hoort bij het vergunningsgebied Transvaal. Dit is ook een gebied met een hoge parkeerdruk en zal daarom niet worden toegevoegd aan Rustenburg-Oostbroek.

8. Is het mogelijk om betaald parkeren op de Dierenselaan tot 24.00 uur met uitzonder van vergunninghouders te verlengen en is het mogelijk om betaald parkeren op de Dierenselaan én de Nunspeetlaan, Ellekomstraat en Elspeetstraat gelijk te stellen?

Op de Dierenselaan geldt betaald parkeren van 18.00 tot 24.00 uur voor vergunninghouders. Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur geldt op de Dierenselaan een winkelstraatregeling en dan is de bewonersvergunning niet geldig. In de Nunspeetlaan, Ellekomstraat en Elspeetstraat zijn geen winkels en dus ook geen winkelstraatregeling.

9. Is het mogelijk om het terrein, bij de studentenflat (Harderwijkstraat), in te richten als openbare parkeerplaatsen?

Dit is privé terrein en dus is er geen mogelijkheid om hier openbare parkeerplaatsen te realiseren.

10. Is het mogelijk om één parkeervergunning per woonadres (voor eigen auto of bedrijfsauto) te verlenen en geen tweede parkeervergunning meer te verlenen (tenzij bijzondere omstandigheid)?

Dit komt terug bij het nieuwe parkeerkader. Het vergunningsbeleid zal worden herzien. Dit zal gemeentelijk worden opgepakt.

11. Is het mogelijk om de APV aan te passen, waardoor personenbusjes qua maten (nu 6 bij 2,40 meter) niet meer in de wijk kunnen parkeren?

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter en een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren in een woonwijk. Voor het parkeren van dergelijke grote voertuigen heeft het college parkeerplaatsen in de Gemeente Den Haag aangewezen waar dit mogelijk is. Dit is vastgesteld beleid en hier zal op gehandhaafd worden.

12. Is het mogelijk om ‘langere’ parkeerstroken te voorzien van markering zodat er in parkeervakken kan worden geparkeerd?

Het aanbrengen van parkeervakken, belijning, voor langere parkeerstroken is niet gewenst gegeven omdat normaliter meer auto’s kunnen parkeren in een parkeerstrook dan wanneer er alleen parkeervakken zijn.

13. Is het mogelijk om voor eenduidige aanwijzingen te zorgen, nu is het: hier wel een ‘erf’, daar geen ‘erf’; hier een gele streep bij een ORAC, bij de meeste niet.

Eenduidige aanwijzingen zijn niet altijd mogelijk. Wanneer een straat is ingericht als erf (Hulshorststraat) hoort daar nu eenmaal een G5(erf) (verkeersbord) bij en bij een 30 km/uur straat een A0130 (verkeersbord). Parkeerverboden in de vorm van gele belijning bij ORAC’s worden geplaatst op verzoek van de HMS. Waar er geen probleem met ledigen is, doen we dit niet.

14. Bedrijfsauto’s (voornamelijk persoonsbusjes) de wijk uit. Bewoners telden op één nacht alleen in buurtje 2 150 bedrijfsauto’s. Richt zo te noemen ‘overloopgebieden’ in voor bedrijfsauto’s: het binnenterrein van Quick Steps (ingang Nijkerklaan/Harderwijkstraat) van 16.00 tot 8.00 uur). Stel het speelterrein van de ROSA-school open voor vergunninghouders van 16.00 tot 8.00 uur (controle met flitspalen). Hetzelfde voor het basketbalveld aan het eind van de Voorthuizenstraat aan de kop van de voetbalvelden, de ruimte voor het gebouw van Middin aan de Weesperstraat en rond de groenvoorziening op het Blaricumseplein. Wat is mogelijk?

Het is niet mogelijk om werkbusjes te verplichten elders te parkeren. Wanneer voor een werkbusje een parkeervergunning is verleend en er wordt voldaan aan maatvoering (APV) heeft de Gemeente Den Haag geen mogelijkheid om het parkeren van deze voertuigen te weren. Er worden dan ook geen overloopgebieden ingericht.

Daarnaast is het niet mogelijk om, met venstertijden, te parkeren op schoolpleinen en/of trapveldjes. Hier kan nauwelijks op gehandhaafd en/of op worden toegezien. Oneigenlijk gebruik van dergelijke terrein ten behoeve van parkeren is niet wenselijk. Het plaatsen van flitspalen en/of kentekenregistratiepalen is een behoorlijke financiële ingreep waarvan de effecten nauwelijks merkbaar zullen zijn. Dergelijke camera’s worden dan hier ook niet ingezet.

15. Is het mogelijk éénrichtingsverkeer in te stellen in de Velpsestraat?

Ja, dit is mogelijk. Er zal een verkeersbesluit worden aangevraagd om éénrichtingsverkeer in stellen tussen de Harderwijkstraat en de De la Reyweg, in de richting van de De la Reyweg. Dit heeft geen (negatieve) gevolgen voor de ontsluiting van de rest van de wijk en zal de doorstroming en daarmee ook de verkeersveiligheid in deze straat verbeteren.

+ 0 - 0

5 comments

 1. Sarita Jadoenandansing

  Ik lees met verbazing punt 10 om per adres 1 parkeervergunning uit te geven. Er zijn genoeg gezinnen die de 2e auto wel nodig hebben, voor werk of andere zaken of dat iemand een lease auto als 2e auto heeft. Misschien zien jullie dit als een luxe maar dat geldt echt niet voor iedereen. En ik vind dat die 2e vergunning moet blijven voor degenen die dat willen. Immers betalen we er ook nog genoeg geld voor. Ik heb begrip voor het parkeer probleem. Maar niet voor het bepalen wat in een huishouden wel/niet mag. Dat mogen we toch wel zelf bepalen! Dus als er 1 vergunning wordt uitgegeven, waar laten we dan onze 2e auto, want die willen de mensen die het hebben niet weg doen. Waarom maken willen we het zo moeilijk maken voor de bewoners van onze wijk? Raar is het dan niet dat er mensen weg gaan uit de wijk. Ik hoop van harte dat deze regel niet doorgevoerd gaat worden. Ik zie genoeg andere oplossingen staan. Laten we kijken of dat ruimte biedt.

 2. nietblij

  Ik lees met verbazing punt 10 om per adres 1 parkeervergunning uit te geven. Er zijn genoeg gezinnen die de 2e auto wel nodig hebben, voor werk of andere zaken of dat iemand een lease auto als 2e auto heeft. Misschien zien jullie dit als een luxe maar dat geldt echt niet voor iedereen. En ik vind dat die 2e vergunning moet blijven voor degenen die dat willen. Immers betalen we er ook nog genoeg geld voor. Ik heb begrip voor het parkeer probleem. Maar niet voor het bepalen wat in een huishouden wel/niet mag. Dat mogen we toch wel zelf bepalen! Dus als er 1 vergunning wordt uitgegeven, waar laten we dan onze 2e auto, want die willen de mensen die het hebben niet weg doen. Waarom maken willen we het zo moeilijk maken voor de bewoners van onze wijk? Raar is het dan niet dat er mensen weg gaan uit de wijk. Ik hoop van harte dat deze regel niet doorgevoerd gaat worden. Ik zie genoeg andere oplossingen staan. Laten we kijken of dat ruimte biedt.

 3. nietblij

  Ik ben zeer verbaast over het voorstel punt 10 om 1 vergunning per adres af te geven. Verschillende huishoudens hebben een 2e auto en dat is niet zonder reden. Immers moeten we hier veel geld voor betalen want de het tarief voor de 2e auto is dit jaar verhoogd. Natuurlijk willen wij dit bedrag besparen, maar omdat we de 2e auto nodig hebben moeten we het ophoesten. Eerder was het bedrag verlaagd omdat er een wethouder vond dat we huishouden recht heeft op een 2e auto. En nu komt onze eigen wijkorganisatie met dit voorstel?? Ik heb begrip voor het parkeerprobleem. Maar niet voor het regulieren/bepalen wat en hoe een huishouden dit voor zichzelf inregelt. Laat ons vrij daarin. Ga nou geen bigbrother spelen, want dat gebeurt al genoeg. Ik hoop van harte dat deze regel dan ook niet door gaat. En hoop dat jullie meer begrip hebben voor de bewoners in de wijk ipv alleen blind te staren op het parkeerprobleem. Ik zie meerdere oplossingen aangedragen, ik hoop dat die resultaat gaat leveren. Hoe dan ook parkeren zal altijd een probleem zijn.

 4. nietblij

  Ik ben zeer verbaast over het voorstel punt 10 om 1 vergunning per adres af te geven. Verschillende huishoudens hebben een 2e auto en dat is niet zonder reden. Immers moeten we hier veel geld voor betalen want de het tarief voor de 2e auto is dit jaar verhoogd. Natuurlijk willen wij dit bedrag besparen, maar omdat we de 2e auto nodig hebben moeten we het ophoesten. Eerder was het bedrag verlaagd omdat er een wethouder vond dat we huishouden recht heeft op een 2e auto. En nu komt onze eigen wijkorganisatie met dit voorstel?? Ik heb begrip voor het parkeerprobleem. Maar niet voor het regulieren/bepalen wat en hoe een huishouden dit voor zichzelf inregelt. Laat ons vrij daarin. Ga nou geen bigbrother spelen, want dat gebeurt al genoeg. Ik hoop van harte dat deze regel dan ook niet door gaat. En hoop dat jullie meer begrip hebben voor de bewoners in de wijk ipv alleen blind te staren op het parkeerprobleem. Ik zie meerdere oplossingen aangedragen, ik hoop dat die resultaat gaat leveren. Hoe dan ook parkeren zal altijd een probleem zijn.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *